Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Dat maak ik zelf wel uit!?

Werken met jongens: pedagogiek met gevoel voor sekse- en gender-verschillen. Inspelen op aanleg, socialisatie en rijping

In deze 6e druk vergelijk ik de situatie in 2017 met die in 1995 (1e druk), corri-geer ik oude inzichten en geef ik nieuwe inzichten met gebruik van veel nieuwe bronnen. (ISBN 978-94-91197-70-3). Dit boek wordt nog steeds veel gebruikt.

Vergeleken met het andere boek, De ontwikkeling van jongens in het onderwijs, vindt u hierin nog meer over socialisatie, werksoorten buiten het onderwijs, zoals jeugdzorg en jeugdhulpverlening, praktijkinterviews, preventie van seksueel geweld, en veel methodische aanwijzingen.

Bestellen

Stuur mij uw mailadres en betaal € 26,50 (€ 24,50 plus 50% van de verzendkosten) op:

NL72TRIO 0390 449 350 t.n.v. L.L.M.Woltring te Utrecht met vermelding van DMIZWU, uw naam en adres, en stuur ik het u z.s.m. toe.

 

DEEL 1       JONG … JONGEN … MAN. CONCEPTUEEL KADER

1   WIE HET WEET MAG HET ZEGGEN!

1.1       Inleiding
1.2       Jongens: verschillen en overeenkomsten
1.3       Ontwikkelingspsychologie en socialisatie
1.4       Binnen- en buitenwereld
1.5       Jongensmethodiek: zin of onzin?
1.6       Methodiek en methodiekontwikkeling

2   VOORBEELDEN: MANNEN IN DE BUITENWERELD

2.1       Inleiding
2.2       Fulltime werk & kostwinnerschap: de traditionele balans tussen buiten- en binnenwereld
2.2.1          De `schijf van 5′
2.2.2          Voor- en nadelen
2.3       Overeind blijven
2.3.1           Hokjes
2.3.2           Compensaties
2.3.3           Verzorging
2.3.4           Vechten, vluchten of ‘weg organiseren’
2.4       De traditionele balans verstoord
2.5       Uitwegen: een nieuwe balans op de `schijf van 5′

3   JONGENS: TUSSEN BIOLOGIE EN MAATSCHAPPIJ

3.1       Freud voorbij? Mannelijk en vrouwelijk: biologische verschillen en hun betekenis
3.1.1    Zichtbaar en functioneel
3.1.2   Chromosomen, hormonen, hersenstructuur en gedrag (herzien in 2e druk)
3.1.3   Enige relativering
3.2       Maatschappelijke erfenis en veranderingen
3.2.1   Gezondheid en levensduur
3.2.2   Welvaart en techniek
3.2.3   Milieu
3.2.4   Nederland multicultureel
3.2.5   Leeftijdsopbouw
3.2.6   Arbeidsmarkt
3.2.7   Individualisering en schaalvergroting
3.2.8   Emotionalisering
3.2.9   Identiteitsvorming, sociale controle en zelfregulering

4   KINDERJAREN: KWETSBAAR EN TOCH AUTONOOM?

4.1       Inleiding
4.2       Invloed van de omgeving
4.3       Identiteitsontwikkeling via voorbeelden
4.4       Ontwikkeling van relationele vermogens
4.5       Gewetensvorming

5   ADOLESCENTIE: OP WEG NAAR VOLWASSENHEID

5.1       Inleiding
5.2       Werk, carrière en zorgverantwoordelijkheid
5.3       Onderwijs en arbeidsmarktperspectief
5.4       Vrije tijd: jongens onder elkaar: kameraadschap en concurrentie
5.5       Vrije tijd: meisjes, intimiteit en seksualiteit
5.6       Invloed en verwerking van media en reclame
5.7       Agressie, depressie en vlucht
5.8       Allochtone jongens
5.9       Tot slot

6          EEN ANDERE BALANS. INGREDIËNTEN VOOR EEN SEKSESPECIFIEKE PEDAGOGIEK

6.1       Inleiding
6.2.      Positionering: jongenswerk tussen pedagogie en andragogie
6.2.1.  Het opvoedkundig dilemma tegenover de adolescentie
6.2.2   Vrijlaten, leiden of aandacht voor de peergroup?
6.2.3   Tussen pedagogie en andragogie
6.3       Ordening en centrale vragen
6.4       Werken aan een nieuw evenwicht
6.4.1   Algemene doelstellingen: de ‘schijf van 5’
6.4.2   Betaald en onbetaald werk: kansen en perspectieven
6.4.3   Zorg en relaties, ontspanning en horizonverruiming
6.4.4   Concrete doelstellingen
6.5       Aandachtspunten voor werken met jongens
6.5.1   “The proof of the pudding is in the eating”
6.5.2    Recht op leren, recht op experimenteren
6.5.3    Grenzen, voorbeelden en structuur
6.5.4   Gedachten, twijfels en onzekerheid
6.5.5   Thematisch werken aan een toekomstperspectief

DEEL 2       PRAKTIJKVERHALEN

7          JONGENSWERK IN GELDERLAND (Hennie Yenal)
8          WERKEN MET MAROKKAANSE JONGENS (Mohammed Sayem)
9          GROEPSTRAINING JONGENS IN DE AMBULANTE HULPVERLENING (Karel Drexhage)
10        SEKSUELE VORMING JONGENS IN INTERNATEN (Ineke Jacobs)
11        AMBULANTE HULPVERLENING PLEGERS VAN SEKSUEEL GEWELD (Ruud Bullens)
12        SEKSUEEL MISBRUIKTE JONGENS (Jos van den Broek)

DEEL 3  VOORLOPIGE CONCLUSIES EN VERDER

13        ANDERS WERKEN MET JONGENS (ANALYSE VAN DE INTERVIEWS)

13.1     Inleiding
13.2     Werving, selectie en samenstelling van groepen
13.3     Groepsdynamiek, de omgang van jongens onderling
13.4     Omgang tussen werkers en jongens
13.5     Programmering en planning: vrijlaten of leiden?
13.6     Omgang met regels en grenzen
13.7     Concrete thema’s
13.8     Technieken
13.9     Omgang van jongens met meisjes

14        OP WEG NAAR EEN JONGENSMETHODIEK

14.1     Inleiding
14.2     Strategische blik op methodische aandachtspunten
14.3     Strategische blik op de theorie
14.4     Wat is er bereikt?
14.5     Hoe verder? Nieuwe werkwijzen in jeugdhulpverlening en jongerenwerk
14.6     Opgaven voor beleid en wetenschap
14.6.1   Beleid
14.6.2   Wetenschap
14.7     Ten slotte

EPILOOG

BIJLAGEN

BIJLAGE 1      JONGENS EN ZORGZELFSTANDIGHEID (concrete stappen)
BIJLAGE 2      AFTASTEN OF AANTASTEN? AANPAK EN PREVENTIE SEKSUEEL GEWELD
BIJLAGE 3      VRAGENLIJST ‘ANDERS WERKEN MET JONGENS’
LIJST VAN HULPBRONNEN (literatuur e.a.)