Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Rots & Water

Graag vestig ik uw aandacht op het Rots & Water programma, een Sociale Competentie Training. Rots en Water ® is een psychofysieke training ontwikkeld voor het onderwijs (PO, VO, SO en MBO). Daarnaast wordt het programma ingezet in de hulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Het richt zich op de positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld.
Het programma is op maat toe te passen door de trainers die een 3-daagse Rots & Water training krijgen. Deze 3-daagse certificeert hen voor toepassing van het programma binnen hun eigen werksetting.
Startend vanuit een fysieke invalshoek met veel fysieke oefeningen, worden mentale en sociale vaardig-heden aangereikt en verworven, ondersteund door korte groepsgesprekken met ruimte voor zelfreflectie en door het maken van korte opdrachten.

Kernwaarden zijn: Veiligheid, Integriteit en Verbondenheid.
Kerndoelen zijn: zelf-beheersing, zelf-vertrouwen en zelf-reflectie.
Kernvragen zijn:
Hoe leren wij jongens hun energie op een positieve manier in te zetten?
Hoe kunnen wij jongens en meisjes zelfrespect en respect voor anderen bijbrengen?

Rots en Water is m.n. voor jongens geschikt omdat jongens vaak een fysiek-emotionele ontwikkelingsweg volgen, waar meisjes neigen naar een wat meer verbaal-emotionele ontwikkelingsweg. Beide wegen zijn echter voor jongens én meisjes noodzakelijk om tot volledige ontwikkeling en balans te komen.

Het programma is midden jaren ’90 door Freerk Ykema doorontwikkeld uit het voorgaande programma Actie en Reactie  (o.a. Jan Kallenbach, Marij Bosdriesz, Marja Reijnders, Lieke Ruygers en Lauk Woltring). Freerk Ykema is directeur van het Gadaku Institute/Rots en Water NL. Oorspronkelijk was het een sekse-specifiek programma, bedoeld voor jongens. Gebleken is dat het programma, met enkele aanpassingen, ook meisjes erg veel te bieden heeft. Ook elders, m.n. in Australië en Nieuw Zeeland maar ook verder, heeft het sinds eind jaren ’90 een zeer grote vlucht genomen. Veel informatie treft u aan op www.rotsenwater.nl
Het programma bleek onder o.a. succesvol in het motiveren van jongens in het onderwijs. Wereldwijd zijn inmiddels duizenden gecertificeerde trainers opgeleid. Het geldt inmiddels als een evidence-based pro-gramma en is in verschillende landen in zeer uiteenlopende pedagogische settingen onderzocht (materiaal is beschikbaar via het Gadaku Institute).

Van meet af aan heb ik vanuit mijn rol bij Actie en Reactie een steentje mogen bijdragen aan de ontwikkeling van dit inmiddels zeer succesvolle programma en treed ik op als consultant voor Rots en Water Nederland bij de implementatie buiten de school en bij de meer specifieke (jongens-)pedagogiek; verder ben ik aanspreekbaar op de algemene inhoud van R&W.

Voor training, meer informatie en het bestellen van cursusmateriaal verwijs ik u naar:
Gadaku Institute/Rots en Water NL,
Loet 45
1741 BN Schagen
Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
info@rotsenwater.nl
https://www.rotsenwater.nl/

Egel Weerbaarheid

Een vergelijkbaar programma waar ik de waarde  sterk van inzie is dat van Egel Weerbaarheid, waarin elementen die Rots & Water voorkomen gepaard gaan aan andere evenzeer krachtige principes.

Trainer | Coach Jürgen van Gorkum RDG EMC ECD
06 28712579 jurgen@egel-weerbaarheid.nl

https://www.egel-weerbaarheid.nl/

Planning | Administratie
Maria van Gorkum – Melis, 06 57332958, maria@egel-weerbaarheid.nl


Postadres
Molensteeg 36, 5104 EM Dongen


Trainingslocatie Dojo
Hoofdstraat 17A, 5109 AA ’s Gravenmoer

Buro Weerbaarheid (Leeuwarden)

Ook dit buro kan ik sterk aanbevelen (open op afspraak). Menno Tuik verzorgt trainingen en ondersteu-ning op het gebied van weerbaarheid, omgaan met agressie, assertiviteit, zelfverdediging en seksuele intimidatie en werkt veel via de psycho-fysieke weg, zowel aan huis als op scholen en instellingen. Er wordt gestart vanuit een fysieke invalshoek waarbij door middel van beweging mentale en sociale vaar-digheden worden aangereikt en verworven. Zo ontstaat er bewustzijn over de samenhang tussen fysieke lichaamshouding en mentale weerbaarheid. Bijvoorbeeld ‘Lefdagen’ en ‘De reis van de held’ (samen met Frank Heckman) alsook individuele begeleiding. Menno was tot eind 2018 Master Trainer voor Rots & Water in Nederland en leidde veel Rots & Water trainers op. Sindsdien is hij zijn eigen weg gegaan en schreef o.a. ‘Ut Mut Er Út’, een trainingsboek voor professionals, die mensen helpen te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. zie ook: http://utmuterut.nl/boek/   

Trainer | Coach JMenno Tuik
06 10406919
info@buroweerbaarheid.nl

Postadres
Leeuwarden Mr. P. J. Troelstraweg 232

Trainingslocatie
Leeuwarden Mr. P. J. Troelstraweg 232