Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Expertisecentrum ‘JongensTalent’ (sinds 2016 opgenomen in ‘ Jongens in balans’

 ‘JongensTalent’ / Update Lauk Woltring 29/05/2015

In vervolg op de masterclass van Lauk Woltring en in aansluiting op het Platform Jongens in balans heeft APS (Onderwijsadviesbureau) per 1 oktober 2011 het expertisecentrum ‘Jongenstalent’ opgericht, in samenwerking met YoungWorks, bureau voor jongerencommunicatie. Dit centrum richt zich op de verschillen tussen jongens en meisjes en bundelt praktijkonderzoek, wetenschap en beleid.
(Door geldgebrek is dit centrum helaas gestopt. Inmiddels is de site van Jongenstalent van het net gehaald. Na de opheffing van het APS is dit expertisecentrum in september 2015 gefuseerd met het Platform Jongens in Balans)
Aanleiding tot de oprichting was het lager presteren van jongens in het onderwijs en het verloren gaan van veel talent. Teveel tijd, geld en energie gaan verloren aan ruis, orde maatregelen, onnodige schooluitval, doubleren en gebrekkige doorstroming. Als het onderwijs jongens niet kan motiveren, hun talenten niet kan aanspreken, trekken sommigen zich terug terwijl de niet benutte energie van anderen ook destructieve vormen kan aannemen.
Het vak docent wordt een stuk aantrekkelijker als men beter weet in te spelen op de eigen aardigheden van jongens en meisjes, hun talenten en hun soms verschillende ontwikkelingsopgaven.
Verschillen tussen jongens onderling en meisjes onderling zijn ook heel groot, iedere leerling is anders, er zijn echter belangrijke verschillen tussen jongens en meisjes waaraan tot nu toe te weinig recht wordt gedaan.
Deskundigen op verschillende vakgebieden, zoals pedagogiek, onderwijs, jeugdzorg en neuro- en ontwikkelingspsychologie, zijn in het centrum vertegenwoordigd.
Het expertisecentrum heeft meerdere doelen:
  • Bewustwording van en feeling voor optredende sekseverschillen in ontwikkeling en ontwikkelingstempo, rekening houdend met de talenten en belangen van jongens én meisjes;
  • Ontwikkeling van didactische werkvormen om af te stemmen op verschillende groepen leerlingen: jongens en meisjes hebben soms verschillende leerstijlen;
  • Inrichting van de onderwijsomgeving, het lesrooster, de leslokalen en de ruimte in en om de school, waarin ook de beweegbehoefte en fysiek-ruimtelijke experimenteerdrang van jongens aan bod komt.

De taken van het centrum zijn:

·         Opzetten van een digitaal platform, met gebruik van sociale media;
·         Fungeren als vraagbaak voor scholen, instellingen, ouders en media;
·         Brugfunctie vervullen tussen praktijk en wetenschap;
·         Bijdragen aan afstemming van onderzoek en beleid;
·         Trainingen, lezingen en workshops geven;
·         Jaarlijks een conferentie organiseren met ‘state of the art’, nieuwe inzichten, onderzoek, experimenten en discussies over de voortgang van dit thema;
·         Documenteren van teksten, onderzoeksresultaten, lespraktijken, opgedane inzichten en materialen die nu nog vaak versnipperd en moeilijk bereikbaar zijn.

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft het onderwijsadviesbureau APS het praktijkgericht onderzoek ‘Jongens aan de slag’ gedaan op een aantal scholen. Op deze scholen werken een aantal docenten met een specifieke aanpak voor jongens. De resultaten zijn via de site van jongenstalent beschikbaar voor scholen die met dit thema aan het werk willen.

Samenwerking

In het centrum wordt samengewerkt met andere instituten op het gebied van onderwijs en opvoeding; met YoungWorks, bureau voor jongerencommunicatie; met het platform volwassenwording Jongens in Balans, met kindercentra (kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang); met Centra voor Jeugd en Gezin en met Jeugdzorg, alsook met universitaire onderzoeksinstituten en instellingen die voorlichting verzorgen.

Voorgeschiedenis

Het onderwerp ‘de ontwikkeling van jongens en hun talenten’ komt steeds meer uit de marge naar voren en wordt een van de centrale thema’s in de discussies over opvoeding en onderwijs.
Dit expertisecentrum is voortgekomen uit een masterclass waarin Lauk Woltring zijn 30 jaar ervaring en inzichten deelt en overdraagt aan een reeks mannen en vrouwen die reeds op uiteenlopende gebieden hun sporen hebben verdiend in het werken met jongens. Lauk Woltring zal ook deel uitmaken van en blijven bijdragen aan het expertisecentrum.
Het expertisecentrum is verder een logische voortzetting van het Platform Jongens in balans, waarin de afgelopen 11 jaar een reeks mannen en een enkele vrouw hun ervaringen bundelden en uitwisselden.Zie ook het item Gescheiden onderwijs aan jongens en meisjes? (NRC Zaterdag 21 augustus 2011)