Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

In overleg kan ik een aanbod voor u verzorgen, variërend van een enkele lezing en/of workshop voor leraren of ouders tot advies en coaching voor een team of hele school. Het programma draait in essentie op het goed inspelen op de (sekse-)verschillen bij uw leerlingen en de rol van mannelijke en vrouwelijke beroepskrachten. Natuurlijk is iedere training op maat. Centraal staat het eigen lerend vermogen van de vakkrachten waarvoor, en de organisaties waarbinnen ik optreed. Als u tevoren specifieke aandachtspunten heeft zal ik daar naar vermogen aandacht aan besteden

Veel gevraagd (en tot nu toe tamelijk succesvol gebleken) is een vorm waarbij ik 2 workshops verzorg met een tussenperiode. Dit werkt vaak beter dan eenmalige lezingen of workshops. Na een enthousiast onthaal bleef de praktijk toch vaak hetzelfde. Het is juist belangrijk dat de leerkrachten zich het verhaal eigen maken, hun eigen kennis er aan toevoegen, er zelf mee gaan experimenteren, leren van hun pogingen en zo verder komen (en niet afhankelijk blijven van externe input; er is immers geen sprake van een doos met tips en trucs).

In principe heb ik nu dan ook min of meer een ‘standaardaanbod’ bestaande uit 2 dagdelen (of avonden) met minimaal 3 á 4 weken er tussen, liever 5 á 6, maar niet langer. Maar er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden.

In hoofdlijnen:

De eerste keer inventariseer ik met het team ervaringen en meningen, er volgt stevige informatieoverdracht (scholingskarakter) met afwisseling tussen overdracht en werken in kleinere groepen of tweetallen en discussie gevolgd door formulering van eigen aandachtspunten. Dan volgt een periode met zelf observeren en experimenteren, waarna tijdens een tweede bijeenkomst de resultaten worden verzameld, besproken en nadere informatie volgt. Ik blijf meestal even na voor nadere toelichting, persoonlijke gesprekken e.d. Dit wordt altijd erg op prijs gesteld.

Nader uitgewerkt:

De eerste keer ga ik uitvoerig in op de eigen ervaringen van de leerkrachten (eventueel ook allerhande ondersteuners, remedial teachers, zorgprofessionals in en om de school, combinatie met hen levert veel op!). Ik heb daar specifieke methoden voor, vertoon  eventueel een filmpje en er volgt ook een tamelijk pittig (maar zeer interactief) college met PowerPoint (die ik ruwweg volg, en soms ook niet, maar die dan weer wel goed werkt als hand-out).

We sluiten af met een ronde waarbij ieder een eigen aandachtspunt uit die eerste bijeenkomst haalt waarop zij(hij) gaat observeren en experimenteren; ieder bespreekt dit kort met buurman/vrouw en levert bijvoorbeeld haar/zijn observatiepunt in bij haar (zijn) teamleid(st)er. Ieder houdt een eigen aantekenschriftje of bestandje bij waarin eigen observaties, experimenten en waarnemingen staan. Verder kiest ieder minstens één collega met een ander aandachtspunt en zij bespreken hun eigen en elkaars vorderingen (zo mogelijk liefst met observatie in elkaars klas of met video) in de weken na de 1e bijeenkomst. De teamleid(st)ers zien er op toe dat dit ook inderdaad gebeurt. Ik spreek het liefst van een ‘contract met de deelnemers’; anders wordt het rendement van deze investering lager.

Op de 2e bijeenkomst inventariseer ik de ervaringen rond deze bijzondere aandachtspunten. Er is opnieuw ruimte voor onderlinge reacties en discussie en geef ik wat reacties. Hierbij komt de inleiding van de eerste bijeenkomst weer aan bod maar deze wordt nu uitgediept. Ervaring leert dat zo’n tweede bijeenkomst een ware schatkamer is:  allerlei elementen worden veel meer eigen en deelnemers krijgen ook meer ‘lef’ om naar hun eigen functioneren te kijken en van eventuele verkeerde inschattingen of ‘fouten’ gaan leren. En dat is maar goed ook anders waren die ‘foutjes’ voor niets geweest… ‘Daar waar je struikelt ligt immers je schat verborgen’

E.e.a. wordt afgesloten met een evaluatie en mogelijke aandachtspunten voor de toekomst. De bedoeling is dat deze combinatie van scholing en workshops het eigen lerend vermogen van de deelnemers maximaal aanspreken en zij ook verder zelfstandig verder gaan met het ontwikkelen van hun eigen kennis en vaardigheden rond deze thematiek, eventueel ondersteund door interne supervisie, intervisie of praktijkbegeleiding.

Belt u gerust voor toelichting of nader overleg. Zo u wilt kan ik u ook referenties geven. (Lerend van eerdere opdrachten is dit aanbod voortdurend in ontwikkeling).