Offerte

Laatst gewijzigd: 06/09/2021

Offertes  en voorwaarden (update 1-7-2021)

Vooraf

Er staat geen grote instelling met eigen budget achter mij. Daarom vraag ik een vergoeding voor mijn professionele inzet. Een gedeelte van mijn inzetbare uren is betaald werk. Met die opbrengst kan ik veel tijd besteden aan studie, netwerken, allerlei overhead, overdracht van knowhow aan de volgende generatie en het schrijven van artikelen of meewerken aan/optreden in media. Verder investeer ik veel uren in allerlei projecten die voor de ontwikkeling van jongens en jonge mannen van belang zijn.

Offertes

Na overleg kan ik een offerte op maat uitbrengen. Ik kan als kleine ondernemer vrij van BTW offreren en ik sta ingeschreven als docent bij het CRKBO-Centraal Register Kort Beroepsondersteunend Onderwijs). Reiskosten (OV of 0,30 per km) worden apart berekend.

In de regel maak ik een PowerPoint voor iedere lezing of workshop. Vlak tevoren of achteraf kan ik deze in hand-out vorm als Pdf toesturen (dit is in de prijs inbegrepen). Tenzij anders overeengekomen zorgt de opdrachtgever zelf voor vermenigvuldiging. Deze PowerPoints zijn uitsluitend bedoeld voor de deelnemers (PowerPoints zijn vaak zeer beknopt, ongenuanceerd en leiden zonder toelichting tot misverstanden)

Benodigdheden bij lezingen en/of workshops:

 • Een aangesloten en werkende (dus geteste!) combinatie van
  (1) Computer of laptopbeamer  met draadloze presenter (klikker voor wisselen van dia’s
  (2) Een projectiescherm
  (3) Een draadloze handsfree microfoon (dus géén microfoon in de hand op op statief. Ik moet vrij kunnen rondlopen, mijn beide handen vrij kunnen gebruiken, mijn aanwijzer of PowerPoint klikker in een hand en met mijn handen vrij kunnen tekenen of aanwijzen.  (Dit geldt bij meer dan 40 deelnemers of slechte akoestiek) .
 • Verder een apart whiteboard of flipover (liefst rechts opzij van scherm) en
 • Zo nodig luidspreker verbinding met de computer of laptop (bij filmpjes met geluid; dit wordt tevoren besproken, evenals een al dan niet benodigde internet-verbinding).
 • Zaalopstelling bij de lezing of workshops liefst zodanig dat iedereen mij, het scherm én de flip-over of whiteboard goed kan zien.
 • Liefst geen zaal met ‘zwembad’-galm (ik heb een tamelijk gevoelig gehoor)
 • Update 12/12/’17: Helaas komt het vaak voor dat e.e.a. bij aankomst niet goed werkt. Dit levert stress op bij het publiek maar ook bij mij en dat gaat ten koste van mijn workshop of lezing. Wanneer e.e.a. niet goed functioneert behoud ik mij het recht voor mijn optreden te cancelen of ingrijpend te wijzigen zonder dat dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever opheft. (Het spijt mij zeer dat ik dit zo moet formuleren, maar het komt te vaak voor dat e.e.a. niet goed functioneert)

Voorwaarden:

 • Een opdracht is definitief als de opdrachtgever de offerte heeft teruggestuurd met de aantekening ‘akkoord’ en ondertekend door iemand die voor deze organisatie tekeningsbevoegd is, o.v.v. datum & plaats. Daarna stuur ik een opdrachtbevestiging.
 • (Update 12-12-2017) De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de materiële voorwaarden t.b.v. de presentatie (zie boven bij benodigdheden); verzuim heft geen betalingsverplichting op!
 • Mijn factuur wordt verzonden na de overeengekomen prestatie. Bij langere trajecten worden deelfacturen gestuurd.
 • Het overeengekomen bedrag dient binnen 3 weken (21 kalenderdagen) na verzenddatum van factuur te worden voldaan door betaling op mijn bankrekening nummer NL72 TRIO 0390449350 (Triodosbank) t.n.v. L.L.M.Woltring te Utrecht o.v.v. factuurnummer en debiteurnummer (zoals vermeld op de factuur).
 • Als 3 weken (= 21 kalenderdagen) na verzenddatum van de factuur geen betaling is ontvangen wordt een herinnering gestuurd met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen. Wanneer na deze 14 kalenderdagen het bedrag nog niet is binnengekomen worden incassokosten in rekening gebracht ad 15% van de rekening met een minimum van € 40. Dit is inclusief administratiekosten. (E.e.a. conform de nieuwe incassowetgeving geldig vanaf 1-7-2012)
 • Wanneer er na 8 weken nog geen betaling binnen is gekomen zijn verdere kosten voor inning via een incassobureau voor rekening van de opdrachtgever.
 • Opzeggen van gemaakte afspraken door de opdrachtgever: tenzij anders overeengekomen geldt de volgende regeling:
  –    Als een optreden of consult niet doorgaat wordt tot 3 weken voor het eerste optreden niets in rekening gebracht.
  –    Bij opzegging tussen 3 en 2 weken (21-14 kalenderdagen) voor het eerste optreden wordt 30% in rekening gebracht.
  –    Bij opzegging tussen 2 weken (14 kalenderdagen) en 5 kalenderdagen voor het eerste optreden wordt 60% in rekening gebracht.
  –    Bij opzegging vanaf 5 kalenderdagen of minder voor het eerste optreden wordt 90% in rekening gebracht. Mocht ik zelf om reden van ziekte of ernstige persoonlijke aard niet kunnen verschijnen, en wanneer mijn optreden niet kan worden verplaatst naar een andere datum,  zal ik zoeken naar een geschikte plaatsvervanger die ik naar vermogen zal bijstaan. Als die niet is te vinden zal ik de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, maar ben ik geen kosten verschuldigd.

 

Reageren