Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Aanbod

U kunt op diverse terreinen gebruik maken van mijn expertise inzake opvoeding, onderwijs, gezond-heid, verkeer, emancipatie en diverse thema’s (gebieden of terreinen).

Met veel plezier geef ik al jarenlang adviezen, lezingen en trainingen over de ontwikkeling van en omgang met kinderen en jongeren. Hierbij ga ik vooral in op de eigen ontwikkeling van jongens: de rol, positie en perspec-tieven van opgroeiende jongens en jonge mannen zonder overigens het verschil met meisjes te overdrijven en steeds met open oog voor de belangen van meisjes, vrouwen en LHBTIQ-personen. Ieder kind of jongere is weer anders. De verschillen tussen jongens onderling en tussen meisjes onderling zijn soms groter, maar er zijn een aantal eigen aardigheden en ontwikkelingen bij jongens aanwijsbaar waar we beter op kunnen inspelen. Opvoeden blijft steeds weer uitvinden. ”Wat heeft dit kind van mij nodig?” (Of van iemand anders…).

,

 • 302984832wqe

  Lezingen, workshops, conferenties

 • 302984832wqe

  In-company-training & coaching van professionals en vrijwilligers

 • 302984832wqe

  Individuele coaching

 • 302984832wqe

  Visieontwikkeling, beleidsadvies en innovatie

 • 302984832wqe

  Brainstorming & analyse van probleemsituaties

 • 302984832wqe

  Mediaproducties

 • 302984832wqe

  Programmaontwikkeling en Onderzoeksontwerp

302984832wqe

Workshops

Vaak gebruik ik de vorm waarbij ik twee workshops verzorg met een tussenperiode. Dit werkt vaak beter dan eenmalige lezingen of workshops waarbij na een enthousiast onthaal de praktijk toch vaak hetzelfde bleef. Het is belangrijk dat de beroepskrachten zich het verhaal eigen maken, hun eigen kennis er aan toevoegen, er zelf mee gaan experimenteren, leren van hun pogingen, zo zelf verder komen en zo niet afhankelijk blijven van externe input; er is immers geen sprake van een doos met tips en trucs.

In principe heb ik nu dan ook min of meer een ‘standaardaanbod’ bestaande uit 2 dagdelen (of avonden) met minimaal 3 á 4 weken er tussen, liever 5 á 6. Al zijn er natuurlijk ook andere mogelijkheden.
De eerste keer inventariseer ik met het team ervaringen en meningen, er volgt stevige informatieoverdracht (scholing) met afwisseling tussen overdracht, werken in kleinere groepen of tweetallen met gerichte opdrachten en discussie gevolgd door formulering van eigen aandachtspunten. Dan volgt een periode met zelf observeren en experimenteren, waarna tijdens een tweede bijeenkomst de resultaten worden verzameld, besproken en nadere informatie volgt. Ik blijf meestal even na voor nadere toelichting, persoonlijke gesprekken e.d. Dit wordt altijd erg op prijs gesteld. (zie verder op pagina’s onderwijs of opvoeding, kinderopvang en bso)

In overleg doe ik een offerte

variërend van een enkele lezing en/of workshop voor leraren of ouders tot advies en coaching voor een team of hele school. Het programma draait in essentie om het goed inspelen op de (sekse- en gender-)verschillen bij uw leerlingen en de rol van mannelijke en vrouwe-lijke beroepskrachten. Natuurlijk is iedere training op maat. Centraal staat het eigen lerend vermogen van de mensen en organisaties waarvoor ik optreed. Als u tevoren specifieke aandachtspunten heeft zal ik daar naar vermogen aandacht aan besteden. Zo u wilt kan ik u referenties geven.

Sinds eind jaren ’70 doe ik onderzoek naar de ontwikkeling van jongens en hoe daar constructief op in te gaan. Hierover schreef ik boeken & artikelen en ik geef coaching, adviezen, lezingen en trainingen over deze thematiek in binnen- en buitenland. Soms alleen, soms met inschakeling van mijn inmiddels uitgebreide netwerk. Ik concentreer mij op die taken waarin mijn kwalitei-ten tot hun recht komen. Ik werk graag samen met anderen, soms grotere bureaus of organisaties die over meer mogelijk-heden voor implementatie beschikken. Ik stem steeds af op de reeds aanwezige kwaliteiten en ervaringen in organisaties.

302984832wqe

 

Mijn prijzen zijn gematigd; het is voor mij voldoende als ik hiervan redelijk kan leven en studeren en tegelijk mijn werk toegankelijk kan maken voor diegenen die er verder mee willen en kunnen gaan. Veel tijd besteed ik aan studie, netwerken, media, overleg, overdracht van mijn knowhow via een masterclass, het Platform Jongens in Balans, Emancipator, nationale en internationale netwerken, een expertisecentrum, en al wat er zoal komt kijken om het constructief werken met jongens en jonge mannen onder de aandacht te brengen.

Offertes

Na overleg kan ik een offerte op maat uitbrengen. Als kleine ondernemer kan ik vrij van BTW offreren en ik sta ingeschreven als docent bij het CRKBO-Centraal Register Kort Beroepsonder-steunend Onderwijs). Reiskosten  worden apart berekend (OV of 0,31 per km).

In de regel maak ik een PowerPoint voor iedere lezing of work-shop. Vlak tevoren of achteraf kan ik deze in hand-out vorm als Pdf toesturen (dit is in de prijs inbegrepen). Tenzij anders overeengekomen zorgt de opdrachtgever zelf voor vermenigvul-diging of doorsturen in Pdf-vorm. Deze PowerPoints zijn uitsluitend bedoeld voor de deelnemers (PowerPoints zijn vaak zeer beknopt, ongenuanceerd en leiden zonder toelichting tot misverstanden).

Voorwaarden:

 • Een opdracht is definitief als de opdrachtgever de offerte heeft terug-gestuurd met de aantekening ‘akkoord’ en ondertekend door iemand die voor deze organisatie tekeningsbevoegd is, o.v.v. datum & plaats. Daarna stuur ik een opdrachtbevestiging.
 • (Update 12-12-2017) De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de materiële voorwaarden t.b.v. de presentatie (zie boven bij benodigd-heden); verzuim heft geen betalingsverplichting op!
 • Mijn factuur wordt verzonden na de overeengekomen prestatie. Bij langere trajecten worden deelfacturen gestuurd.
 • Het overeengekomen bedrag dient binnen 3 weken (21 kalenderdagen) na verzenddatum van de factuur te worden voldaan door betaling op mijn bankrekening nummer NL72 TRIO 0390449350 (Triodosbank) t.n.v. L.L.M.Woltring te Utrecht o.v.v. factuurnummer en debiteurnummer (zoals vermeld op de factuur).
 • Als 3 weken (= 21 kalenderdagen) na verzenddatum van de factuur geen betaling is ontvangen wordt een herinnering gestuurd met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen. Wanneer na deze 14 kalender-dagen het bedrag nog niet is binnengekomen worden incassokosten in rekening gebracht ad 15% van de rekening met een minimum van €40. Dit is inclusief administratiekosten. (E.e.a. conform de incassowet-geving geldig vanaf 1-7-2012)
 • Wanneer er na 8 weken nog geen betaling binnen is gekomen zijn verdere kosten voor inning via een incassobureau voor rekening van de opdrachtgever.
 • Opzeggen van gemaakte afspraken door de opdrachtgever: tenzij anders overeengekomen geldt de volgende regeling:
 • –    Als een optreden of consult niet doorgaat wordt tot 3 weken voor het eerste optreden niets in rekening gebracht.
 • –    Bij opzegging tussen 3 en 2 weken (21-14 kalenderdagen) voor het eerste optreden wordt 30% in rekening gebracht.
 • –    Bij opzegging tussen 2 weken (14 kalenderdagen) en 5 kalender-dagen voor het eerste optreden wordt 60% in rekening gebracht.
 • –    Bij opzegging vanaf 5 kalenderdagen of minder voor het eerste optreden wordt 90% in rekening gebracht.
 • Mocht ik zelf om reden van ziekte of ernstige persoonlijke aard niet kunnen verschijnen, en wanneer mijn optreden niet kan worden verplaatst naar een andere datum,  zal ik zoeken naar een geschikte plaatsvervanger die ik naar vermogen zal bijstaan. Als die niet is te vinden zal ik de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, maar ben ik geen kosten verschuldigd.

Benodigdheden bij lezingen en/of workshops:

 • Een aangesloten en werkende (dus geteste!) combinatie van
  (1) Computer of laptopbeamer  met draadloze presenter (klikken voor wisselen van dia’s)
  (2) Een projectiescherm
  (3) Een draadloze handsfree microfoon (dus géén micro-foon in de hand op op statief. Ik moet vrij kunnen rond lopen, mijn beide handen vrij kunnen gebruiken, mijn aanwijzer of PowerPoint klikker in een hand en met mijn handen vrij kunnen tekenen of aanwijzen. (Dit geldt bij meer dan 40 deelnemers of slechte akoestiek) .
 • Verder een apart whiteboard of flipover (liefst rechts opzij van scherm) en
 • Zo nodig luidspreker verbinding met de computer of lap-top (bij filmpjes met geluid; dit wordt tevoren besproken, evenals een al dan niet benodigde internet-verbinding).
 • Zaalopstelling bij de lezing of workshops liefst zodanig dat iedereen mij, het scherm én de flip-over of whiteboard goed kan zien.
 • Liefst geen zaal met ‘zwembad’-galm (ik heb een tamelijk gevoelig gehoor)
 • Update 12/12/’17: Helaas komt het vaak voor dat e.e.a. bij aankomst niet goed werkt. Dit levert stress op bij het publiek maar ook bij mij en dat gaat ten koste van mijn workshop of lezing. Wanneer e.e.a. niet goed functioneert behoud ik mij het recht voor mijn optreden te cancelen of ingrijpend te wijzigen zonder dat dit de betalingsverplich-ting van de opdrachtgever opheft. (Het spijt mij zeer dat ik dit zo moet formuleren, maar het komt te vaak voor dat e.e.a. niet goed functioneert.)