Home

Laatst gewijzigd: 26/07/2021

Jongens: Mannelijke ontwikkeling, Sekse en Gender

Focus op kwaliteit, samenwerken en perspectief

Opvoeding, Kindercentra & BSO  |  Onderwijs  |  Verkeer  |  Jeugd(gezondheids-)zorg  |  Emancipatie  |  Diversen

Welkom op mijn site

Lauk WoltringOp deze site deel ik mijn ervaringen uit 40 jaar ‘Werken met jongens’, kennis en inzichten, steeds geactualiseerd, zo ver als ik ben, en geef ik aan hoe u mij bij uw werk kunt betrekken.
De essentie is: nieuwsgierigheid naar, verwondering over, plezier ín en kennis ván de ontwikkeling van jongens en jonge mannen in ál hun diversiteit.

 

De verhoudingen tussen mannen en vrouwen verschuiven en de kansen en mogelijkheden voor meisjes  stijgen terecht. Wij kunnen jongens waar nodig helpen bij hun zoektocht naar hún kwaliteiten, hún betekenis, verbinding en samenwerking, naar de manier waarop zij hun sekse invullen. Wat heeft de toekomst voor hen in petto en wat hebben zij de maatschappij te bieden? Hoe nemen zij hun verantwoordelijkheid voor de aarde? Wat laten zij na voor de volgende generatie? Wat is het belang van intimiteit en een zinvol leven? Dat reikt immers verder dan plaatjes op social media, korte baan emoties of louter materieel gewin dat soms slechts compensatie is voor een verder wat leeg bestaan.

 

Oude en beperkende stereotypen en sekserollen boden misschien wel houvast en enige voordelen, maar zijn vaak destructief, belastend, beperkend en snijden hen af van veel intimiteit.  Er kan zoveel beter. Wij kunnen hen  zo nodig helpen andere wegen in te slaan door onze voorbeelden, door hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren, van jongs af aan uit te dagen, te helpen doelen te stellen, stappen te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van hun handelingen. Wij kunnen hun zelfbewustzijn stimuleren, zich in anderen helpen verplaatsen en hun energie in goede banen leiden. Soms is het ook nodig duidelijke grenzen te stellen.

Geen stereotypen. Uiteindelijk draait het steeds om de vraag wat heeft dít kind, déze jongere nú nodig? De wisselwerking tussen aanleg en omgeving ziet er bij jongens soms anders uit. Kennis hiervan helpt om constructief in te spelen op hun aanleg, hun – vergeleken met meisjes soms meer onregelmatige – ontwikkeling en rijping, op de rol die de snel veranderende omgeving in hun leven speelt, hun  experimenteerzucht, dadendrang en ambities, hun dilemma’s en valkuilen, ontluikende talenten, kwaliteiten en mogelijkheden.

 

Voor verdere verdieping vindt u hier allerlei teksten over jongens en mannen op verschillende terreinen (opvoeding, onderwijs, gezondheid, verkeer, emancipatie en diversen) vaak met tips en literatuur. Op de pagina ‘algemeen’ staat een toegankelijke basistekst met de belangrijkste concepten en meer theoretische achtergronden waar mijn werk op is gegrondvest. Ook kunt u van mijn meest recente boeken de intro en/of inhoudsopgaven downloaden. Kijk eventueel verder op de subpagina’s per (vak-)gebied of thema.

Voor ouders of beroepskrachten kan ik een lezing, workshop of training geven. Verder coach ik professionals die op dit specifieke onderwerp verder willen komen. Neem eventueel contact op, bijv. voor een gratis voorgesprek.

 

Meer: scrol verder omlaag, zie diverse links (o.a. click op de fotootjes voor diverse terreinen) en de rest van deze website. Een overzicht van deze uitgebreide site vindt u op de Sitemap.
Diverse interviews staan op de pagina Media (diverse optredens)

 

Actueel:

 

De ontwikkeling van jongens in het onderwijs
Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs

Door: Lauk Woltring & Dick van der Wateren (red.) met Gerda Geerdink, Dolf Hautvast, Klaas-Wybo van der Hoek, Meinte Hornstra Moedt, Ineke Oenema, Henno Oldenbeuving, Louis Tavecchio & Johan Vermeer en een voorwoord van Jelle Jolles. Lannoo/Campus (juni 2019), 2e licht gewijzigde druk december 2019.

Kritische kanttekeningen  bij rapport van de onderwijsraad “Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs”. Zie onderaan deze homepage bij ‘Actueel’.  Uitvoeriger: pagina onderwijs.

Bestelt u dit boek bij mij dan stuur ik  u een gesigneerd exemplaar. stuur mij uw mailadres en betaal €33 (= €31 + 50% verzendingskosten) op: NL72TRIO 0390449350 t.n.v. L.L.M. Woltring, Utrecht o.v.v. DOJO, uw naam en adres, en ik stuur het u z.s.m. toe.

De ontwikkeling van jongens in het onderwijs – INKIJKEXEMPLAAR  Hier vindt u de voor- en achterkant, bio’s van de schrijvers, het voorwoord van Jelle Jolles, de inhoudsopgave en een deel van de inleiding.

Dat maak ik zelf wel uit!?

Najaar 2017 verscheen de 6e herziene en aangevulde druk van mijn boek:
Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met gevoel voor sekse- en genderverschillen. Inspelen op aanleg, socialisatie en rijping.’
In deze 6e druk vergelijk ik de situatie in 2017 met die  in 1995 (1e druk), corrigeer ik oude inzichten en geef ik nieuwe inzichten met gebruik van veel nieuwe bronnen. (ISBN 978-94-91197-70-3).
Vergeleken met hierboven genoemd boek  De ontwikkeling van jongens in het onderwijs vindt u hierin nog meer over  socialisatie, werksoorten buiten het onderwijs, zoals jeugdhulpverlening en jeugdzorg, praktijkinterviews, preventie van seksueel geweld, en tal van methodische aanwijzingen. Op de pagina literatuur van deze site vindt u de inhoudsopgave en de flaptekst. Onder de button hieronder vind u naast inhoud en achterzijde ook het voorwoord.

Bestelt U het boek rechtstreeks bij mij, dan stuur ik u een gesigneerd exemplaar. Betaal € 26,75 (€ 24,50 plus 50% van de verzendkosten) op NL72TRIO 0390 449 350 t.n.v. L.L.M.Woltring te Utrecht met vermelding van DMIZWU, uw naam en adres, en stuur ik het u z.s.m. toe

Visie

De wereld verandert, en snel. Corona of niet, de verhoudingen tussen mannen en vrouwen wijzigen, het werk verandert, er wordt iets anders van mannen en jongens gevraagd. Dit biedt ook hen nieuwe kansen. De last van inkomen, zorg en opvoeding kunnen mannen meer met vrouwen delen waardoor ook mannen beter in balans komen. Laten we geen problemen maken waar ze niet zijn, maar veel jongens vallen uit of blijven onder hun kwaliteiten. De maatschappij heeft hen nodig. ‘Use it or Lose it’.  Sommigen keren zich tegen elkaar, tegen meisjes of vrouwen, andersdenkenden, de maatschappij. Dat kan, nee, dat moet anders. In opvoeding, onderwijs, werk en daarbuiten. Voor opvoeders, leraren en begeleiders is het zinnig om recht te doen aan de eigen aardigheden en de eigen ontwikkeling van jongens, daar plezier in te krijgen en met hen samen hun perspectief te zoeken, doelen te stellen, daar stapsgewijs naar toe te werken en hun verantwoordelijkheid te nemen. Enige competitie is prima, maar ’t is jammer als dat ontaardt in bluf en isolement. In samenwerking vinden jongens veel kracht en plezier en kunnen ook zij veel delen. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar de eigen ontwikkeling van jongens, vergeleken met die van meisjes, naar hun rol, de erfenis van oude man-vrouw-verhoudingen, hun positie en perspectieven zonder overigens dat verschil te overdrijven. Ieder kind of jongere is weer anders.  Opvoeden blijft steeds weer uitvinden. Meer: zie pagina visie

Expertises

Met veel plezier geef ik al jarenlang adviezen, lezingen en trainingen over de ontwikkeling van, en de omgang met kinderen en jongeren, vooral jongens, soms volwassenen. De verschillende thema’s en werkgebieden vindt u in de bovenbalk of onder de foto’s. Klikt u op een der werkgebieden dan vindt u per gebied een inleiding, aanbod, soms discussies en achtergronden plus mijn portfolio. Hieruit kunt u afleiden wat u mogelijk van mij kunt verwachten, al sta ik altijd open voor iets nieuws. Het draait overal steeds weer om dezelfde kern: constructief ingaan op de ontwikkeling van jongens en jonge mannen in al hun diversiteit; hun kwaliteiten, hun dilemma’s, hun mogelijkheden, met respect voor de positie en belangen van meisjes. Behalve in een 3-tal boeken en veel artikelen staan onderzoeksresultaten, inzichten en ervaringen ook hier, als in een boek, maar dan in verschillende lagen, met een zoekfunctie en met regelmatige updates (vernieuwde teksten, nieuwe inzichten, links, bronnen, inbreng van anderen). In de literatuurlijst vindt u per boek soms een korte beschrijving of recensie (als u op de titel gaat staan). Dit alles is gratis ter beschikking, zonder copyrights: e.e.a. is er om te delen en voor commentaar, liefst constructief. Wel graag vermelding van de bron.

Actueel

 • COVID-19 pandemie. Op de pagina onderwijs vindt u een reeks concrete Tips voor school, thuis of elders en meer links voor ouders en leerlingen over hoe om te gaan met bijv. thuiswerken.
 • Reactie op rapport van de Onderwijsraad (7/10/’20) Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs’
  (Een uitvoeriger reactie vindt u onder de pagina ‘Onderwijs’)
  Dit rapport van de onderwijsraad dd 7/10 brengt goed in beeld hoe jongens het nu bijna op alle niveaus in het onderwijs gemiddeld minder goed doen dan meisjes en hoe meisjes het op de arbeidsmarkt vooralsnog minder doen dan jongens. Men heeft o.a. mij uitvoerig geconsulteerd. Na hoge verwachtingen valt het rapport mij echter tegen: het is een macrorapport dat nogal ver van de alledaagse praktijk afstaat en waarin de (forse) verschillen praktisch geheel worden toegeschreven aan stereotype beelden en verwachtingen in maatschappij, opvoeding, socialisatie en onderwijs. Natuurlijk kunnen stereotypen zowel jongens als meisjes behoorlijk hinderen bij de ontplooiing van hun potenties en verwerven van kennis en vaardigheden ook als die op het eerste oog niet vanzelfsprekend zijn. Daar moet zeker aan worden gewerkt. Daar kunnen niet alleen meisjes maar ook jongens bij winnen. Het rapport zegt terecht dat bepaalde behoeften of kenmerken  aan jongens of meiden toedichten stereotyperend kan werken .
  Het gaat m.i. echter niet om toedichten, maar om goed wáárnemen en daarnaar handelen. En daar komt meer bij kijken. Het rapport bestrijdt bijkans krampachtig iedere verwijzing naar sekseverschillen qua groeitempo, impulsiviteit, ontwikkeling, rijping, etc. . Zaken waarop je op kunt, nee moet, inspelen. Die poets je niet weg met een rapport. Kijk alleen al naar hoe jonge kinderen spelen, hun gedrag in de klas, bij welke opdrachten welke kinderen opbloeien?Zijn jongens en hun ouders, leerkrachten en scholen bij dit rapport gebaat? Wordt de interactie met jongens en hun ontwikkelingsopgaven alleen beter door hen alleen andere sekserollen voor te houden? Bereikt men daarmee ook jongens? Of moeten we eens goed nadenken over de vraag of ons onderwijs geschikt is voor de meeste jongens? Hoe houden we jongens binnen boord die boos en wrokkig de school verlaten en hun heil buiten de school gaan zoeken? Om de gewenste leerprocessen te realiseren en jongens gelijke kansen te bieden, moet men ook ingaan op de vraag wat jongens met hun vaak andere ontwikkeling (onregelmatiger groei, beweeglijkheid, brein, impulsiviteit, executieve functies, leren via trial-and-error) nu eigenlijk nodig hebben om meer aan het onderwijs te hebben, met meer plezier en motivatie naar school te gaan en toegerust te raken voor een toekomst waarin mannen en vrouwen gedeelde verantwoordelijkheden dragen.

  Voor goed waarnemen, interpreteren en ingaan op het (leer-)gedrag van jongens kunt u terecht in het hierboven genoemde boek ‘De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs’.  Ik schreef dit in 2019 met Dick van der Wateren en 8 co-auteurs (inmiddels licht gewijzigde 2e druk). Wij bieden een integrale benadering en gaan uit van een helder biopsychosociaal model (wisselwerking van sociale, biologische en pedagogische aspecten). Met de nadruk op ‘ontwikkeling’ geeft het veel aandacht aan de consequenties voor de praktijk.

  (www.onderwijsraad.nl/verkenning-sekseverschillen-onderwijs) .

N

U kunt mij inschakelen voor:

 • Lezingen
 • Trainingen op maat
 • Brainstormen (bijv. bij opzet van onderzoek)
 • Coaching
 • Mediaproducties
 • Adviezen en consult (organisaties, beleid)
N

Mijn functies:

 • Oprichter/lid Platform ‘Jongens in Balans’ en Expertisecentrum ‘Jongenstalent’ (later gefuseerd).
 • Consultant voor het Rots & Water Instituut
 • EU-Hermes project on Driver Education
 • EU expertgroup on Driver Education
 • v/h lid Expertgroup Men & Masculinities/EU Institute on Gender Equality (Vilnius)
 • Lid/Ambassadeur Emancipator
 • Lid Men Engage
 • Div. media, conferenties, adviesgroepen

Opmerkingen of vragen?

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u mij bij uw werk betrekken?

Reageren